1 / 1
236x 
NGC 6888, Srpkova mlhovina v Cyg Vaclav Uhlir
 
NGC 6888, Srpkova mlhovina v Cyg