1 / 1
247x 
Mlhovina Rozeta ( NGC 2238) v Mon Vaclav Uhlir
 
Mlhovina Rozeta ( NGC 2238) v Mon